salgs- og leveringsbetingelser


1. Konsulentens virksomhed og forhold under arbejdets udførelse

Instruktionsforpligtelsen vedrørende opgavens løsning samt kvalitetssikring af de af Konsulentens leverede arbejdsydelser varetages af Opdragsgiver.

 

2. Honorar og udlæg

Hvor intet andet er aftalt, faktureres Konsulentens assistance efter medgået tid i henhold til Konsulentens til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 10%.

 

3. Betaling

Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.

 

4. Levering              

Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. Konsulenten kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som Opdragsgiver bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

 

5. Rettigheder og tavshedspligt

Opdragsgiver er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Konsulenten til løsning af den pågældende opgave, men Konsulenten beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Opdragsgiver er selv ansvarlig for at sikre de eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til at sikre.

Opdragsgiver er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Konsulenten, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Konsulenten. Konsulentens navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale, hvortil Konsulentens materiale er anvendt. Konsulenten er berettiget til at anvende materiale som reference bl.a. i forbindelse med markedsføring.

Alle parter er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som måtte komme i deres besiddelse om den anden parts kommercielle og tekniske knowhow, kundekreds osv. Hemmeligholdelsespligten påhviler også parterne efter aftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.

 

6. Ansvar

Opdragsgiver er selv ansvarlig for egnethed, funktionalitet, sikkerhed med videre af den leverance, som konsulentens arbejde indgår som en del af. Opdragsgiver er i enhver henseende selv ansvarlig for, at det arbejde, som Opdragsgiver har anmodet Konsulenten om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder gældende lovgivning.

Konsulenten er ikke ansvarlig for fejl og tab, der opstår som følge af udvist simpel uagtsomhed. Konsulenten er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. Konsulentens ansvar kan ikke overstige et beløb svarende til det under denne aftale samlede fakturerede honorar.

PrimusMotor har tegnet en professionel rådgiveransvarsforsikring hos TopDanmark.

Forsikringsnummer: E9467 485 315.

 

7. Tvister

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt Opdragsgiver er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

 

8. Afbestilling

Seminaret eller workshoppen kan afbestilles indtil 14 dage før kursusdagen. Ved senere afbestilling betales 50 % af prisen for undervisningen.

Opdragsgiver er gjort bekendt med salgs- og leveringsbetingelserne ved afgivning af tilbud.

 

9. Klippekort til 10 timers rådgivning 

Klippekortet betales, inden rådgivningen påbegyndes.
Klippekortet udstedes til den enkelte organisation og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
Klippekortet er gældende 1 år efter købsdato. Ubrugte klip refunderes ikke.

PrimusMotor fører regnskab med de anvendte klip via sit tidsregistreringssystem. Du kan til enhver tid få oplyst antal brugte klip/timer samt få tilsendt vores registrering heraf. Vi noterer dit forbrug pr. påbegyndte kvarter.

Rådgivning foregår pr. telefon, mail, Skype eller fysisk møde på vores kontor i Ry.

Vi kan kontaktes alle hverdage i dagtimerne. Som oftest vil vi kunne finde tid til rådgivning samme dag, men i perioder er vi meget ude af huset - vi lover, at du hører fra os indenfor 48 hverdagstimer efter din henvendelse.

Alle priser er eksklusiv moms.