salgs- og leveringsbetingelser


1.                   Generelt

Enhver aftale om salg og levering af serviceydelser fra PrimusMotor, CVR 30901592, Ruggaardsvej 5, 8680 Ry (herefter benævnt ”Konsulenten”) til en aftager af Konsulentens serviceydelser (herefter benævnt ”Opdragsholder”) finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 

2.                   Aftalegrundlag

Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Konsulentens tilbud og ordrebekræftelse det samlede udgangspunkt for Konsulentens salg og levering af serviceydelser til Opdragsholder (herefter benævnt ”aftalegrundlaget”)

 Enhver fravigelse af Aftalegrundlaget skal aftales skrifteligt mellem parterne.

  

3.                   Tilbud

Konsulentens tilbud til Opdragsholder skal accepteres skrifteligt.

 

4.                   Konsulentens virksomhed og forhold under arbejdets udførelse

Instruktionsforpligtelsen vedrørende opgavens løsning samt kvalitetssikring af de af Konsulentens leverede arbejdsydelser varetages af Opdragsgiver.

  

5.                   Honorar og udlæg

Hvor intet andet er aftalt, faktureres Konsulentens rådgivning efter medgået tid i henhold til Konsulentens til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

Konsulentens kørsel faktureres i henhold til statens takster med tillæg af moms.

Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard-overhead på 10% med tillæg af moms.

Konsulentens udlæg (hotel, rejser m.v.) faktureres efter bilag.

 

6.                   Betaling

Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.

 

7.                   Levering        

Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. Konsulenten kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som Opdragsgiver bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

 

8.                   Rettigheder og tavshedspligt

Opdragsgiver er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Konsulenten til løsning af den pågældende opgave, men Konsulenten beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Opdragsgiver er selv ansvarlig for at sikre de eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til at sikre.

Opdragsgiver er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Konsulenten, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Konsulenten. Konsulentens navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale.

Alle parter er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som måtte komme i deres besiddelse om den anden parts kommercielle og tekniske knowhow, kundekreds osv. Hemmelighedsholdelsespligten påhviler også parterne efter aftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.

 

 9.                   Ansvar

Opdragsgiver er selv ansvarlig for egnethed, funktionalitet, sikkerhed med videre af den leverance, som konsulentens arbejde indgår som en del af. Opdragsgiver er i enhver henseende selv ansvarlig for, at det arbejde, som Opdragsgiver har anmodet Konsulenten om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder gældende lovgivning.

Konsulenten er ikke ansvarlig for fejl og tab, der opstår som følge af udvist simpel uagtsomhed. Konsulenten er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. Konsulentens ansvar kan ikke overstige et beløb svarende til det under denne aftales samlede fakturerede honorar.

 

10.                 Tvister

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt Opdragsgiver er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

  

11.                 Workshop / seminarer

Afbestilling af workshop og seminarer

En workshop / seminar kan afbestilles indtil 14 dage før kursusdagen. Ved senere afbestilling betales 50 % af prisen for undervisningen.

Afholdelse af workshop / seminar

Opdragsholder accepterer, at Konsulenten repræsenteres med én medarbejder per 50 deltagere på en workshop / seminar.

Opdragsholder afholder omkostninger i forbindelse med deltagelse af flere end én konsulent.

Konsulenten skal have besked om antal deltagere senest én uge før workshoppen / seminaret afholdes.

 

12.                 Klippekort til rådgivning

Klippekortet betales, inden rådgivningen påbegyndes.

Klippekortet udstedes til den enkelte organisation og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.

Klippekortet er gældende 1 år efter købsdato. Ubrugte klip refunderes ikke.

Konsulenten fører regnskab med de anvendte klip via sit tidsregistreringssystem. Opdragsholder kan til enhver tid få oplyst antal brugte klip/timer samt få tilsendt Konsulentens registrering heraf. Konsulenten noterer Opdragsholders forbrug pr. påbegyndte kvarter.

Rådgivning foregår pr. telefon, mail, Skype eller fysisk møde på Konsulentens kontor i Ry.

 

 13.                 Markedsføring

Det accepteres, at Konsulenten anvender og nævner Opdragsholder i markedsføringstiltag på online og offline kanaler, herunder som opslag på de sociale medier, reference etc.

Konsulenten accepterer tilsvarende forhold.